Dostępne systemy informatyczne System Kadrowo-Płacowy
System Kadrowo-Płacowy
WARNET Spółka z o.o.


1. Zarządzanie pracownikami
 • przyjmowanie pracowników
 • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 • rejestrowanie zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania),
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.),
 • Ewidencja nieobecności,
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.
2. Zarządzanie listami płac
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym, 24/48,
 • rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków ZUS.
 • możliwość generowania wielu list płac w miesiącu.
3. Generowanie wydruków
 • gotowe wydruki przelewów wynagrodzenia,
 • możliwość wydrukowania deklaracji PIT.
 • Współpraca z Płatnikiem,
 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS.
 • obsługa umów zlecenia i o dzieło,
 • możliwość drukowania umów i rachunków,
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-8B i PIT-8A.
4. Dodatkowe funkcje i cechy programu
 • ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 • możliwość zdefiniowania poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.
 • archiwizacja danych
 • dziennik systemu
 grzesiek@warnet.pl